Fiscalitat

En què et podem ajudar?

Gestionem, assessorem i planifiquem qualsevol tribut, sigui nacional (estatal, autonòmic o local) o internacional per empreses de tota classe (societats, cooperatives o autònoms), així com associacions, fundacions i particulars.

 • Impost sobre societats
 • Impost sobre el valor afegit i altres impostos indirectes
 • Impostos especials
 • Retencions i pagaments a compte de l'IRPF
 • Estimació objectiva (mòduls)
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Declaracions informatives o resum.
 • Impost sobre societats
 • Impost sobre el valor afegit i altres impostos indirectes
 • Retencions i pagaments a compte de l'IRPF
 • Declaració de donacions rebudes
 • Declaracions informatives o resum.
 • Impost sobre la renda
 • Impost sobre patrimoni
 • Impost sobre donacions i successions
 • Impost sobre transmissions patrimonials
 • Plusvàlues municipals (IIVTNU)
 • Altres tributs

A més prestem assistència jurídica en els procediments de gestió, recaptació, sancionadors i d'inspecció tributària, sigui davant els òrgans administratius corresponents o en els tribunals administratius.